xs
xsm
sm
md
lg

ทส.ชง"อุทยานธรณีขอนแก่น"เป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ (21 มิ.ย.) มีวาระสำคัญที่จะพิจารณา อาทิ กระทรวงคมนาคม เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 2 วงเงิน 2,039.21 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ (จำนวน 23 จังหวัด) ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนออุทยานธรณีขอนแก่น เป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks)

กระทรวงยุติธรรม เสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง