xs
xsm
sm
md
lg

ราชกิจจาฯ เผยประกาศกำหนดการจ่ายเงินของ “อาคเนย์ประกันภัย”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดการจ่ายเงินอื่นของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2565 โดยประกาศดังกล่าว ระบุว่า ตามที่นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้มีคำสั่งนายทะเบียนที่ 3/2565 เรื่อง ให้บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน) แก้ไขฐานะและการดำเนินการตามที่นายทะเบียนกำหนด และหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ตามมาตรา 52 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565 ไปแล้วนั้น บริษัทสามารถจ่ายเงินโดยความเห็นชอบของนายทะเบียน หรือผู้ได้รับมอบหมายจากนายทะเบียนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

1. การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยโดยตรง ผู้ที่ได้รับมอบอานาจให้เป็นผู้รับค่าสินไหมทดแทน โดยชอบ บุคคลภายนอกที่มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องหรือผู้รับช่วงสิทธิ เช่น บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โรงพยาบาล เป็นต้น

2. การจ่ายเงินคืนค่าเบี้ยประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัย

3. การจ่ายค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า เป็นต้น

4. การจ่ายค่าสื่อสาร เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร อินเทอร์เน็ต เป็นต้น

5. การจ่ายค่าภาษี ค่าอากร หรือค่าภาษีอากร ตามที่กฎหมายกำหนด

6. การจ่ายเงินตามคำสั่งศาล เช่น ค่าสินไหมทดแทน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม เป็นต้น

7. การจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินจ่ายหรือเงินสมทบตามที่กฎหมายกำหนด

8. การจ่ายเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็นเพื่อเร่งรัดติดตามหรือเรียกคืนหนี้สินค้างจ่ายของบริษัท

ส่วนบุคคลที่จะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบการจ่ายเงิน ตามข้อ 3 และข้อ 4 โดยบุคคลดังกล่าวต้องลงลายมือชื่อร่วมกันอย่างน้อย 2 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางเยาวภา ศรีวัฒนศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาและกลยุทธ์การวิเคราะห์

2. นางอัญชลี อ่วมบารุง ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กลุ่มวิเคราะห์ธุรกิจนายหน้านิติบุคคล

3. นายณัฐวิทย์ ศรีเจริญ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รก.หน.กลุ่ม สานักงาน คปภ. เขตท่าพระ

4. นางสาวธิดารัตน์ เล๊าะม๊ะ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รก.หน.กลุ่ม กลุ่มวางแผน และพัฒนาคุ้มครองสิทธิประโยชน์

5. นางสาวปริยากร วัดสิงห์ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รก.หน.กลุ่ม
กลุ่มวิเคราะห์ 1/1

6. นางสาววิยะดา เสาะแสวง ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษรก.หน.กลุ่ม กลุ่มวิเคราะห์ 2/2

7. นางสาวมาลัย ศรีบัว ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รก.หน.กลุ่ม กลุ่มพัฒนาและกลยุทธ์การวิเคราะห์

8. นายศิริชัย ปิ่นโมรา ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กลุ่มติดตามประเมินผล

9. นางลัดดาวัลย์ ขุนแสง ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มวิเคราะห์ธุรกิจนายหน้า นิติบุคคล

10. นางสาวอัญรัตน์ บูรณะรัช ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มพัฒนาและกลยุทธ์การตรวจสอบ

11. นางสาวพิมลอร นวคุณ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มพัฒนาและกลยุทธ์ การวิเคราะห์

12. นายจรูญทรัพย์ ณัฐธนอนันต์ ตำแหน่ง ผู้ชานาญงาน กลุ่มวิเคราะห์ธุรกิจ

13. นายกษิดิ์เดช จันทร์เจียวใช้ ตำแหน่ง ผู้ชานาญงาน กลุ่มงานกฎหมาย

14. นายวริทธิ์ สิงหกุล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ชานาญการ กลุ่มวิเคราะห์ธุรกิจ

15. นายธรรม์ บูรพวัฒน์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ชานาญการ สายกฎหมายและคดีหน้า 9 เล่ม 139 ตอนพิเศษ 113 ง ราชกิจจานุเบกษา 20 พฤษภาคม 2565

16. นายนนท์ปวิธ แสงเทียนประไพ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส กลุ่มคุ้มครองสิทธิประโยชน์

17. นายจินณิชชา สภากร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส กลุ่มตรวจสอบ 2/1

18. นางสาวธันย์ชนก หวังสุขไพศาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส กลุ่มพัฒนาและกลยุทธ์ การตรวจสอบ

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป