xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ นั่งหัวโต๊ะถก ครม.รับทราบมติ กพช.แผนบริหารพลังงานในภาวะวิกฤต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมจะมีการหารือถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ที่ส่งผลต่อราคาสินค้าหลายรายการปรับเพิ่มขึ้น จนกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน

ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาปุ๋ยแพง

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ถึงแผนการบริหารพลังงานในภาวะวิกฤต รวมทั้งการขยายเพดานเงินกู้ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตเพื่อให้รัฐบาลตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่ 30 บาทต่อลิตร

กระทรวงศึกษาธิการ ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าตอบแทนและค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน

กระทรวงคมนาคม รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกิน และร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์ พ.ศ. …

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายงานผลการประชุมสมัชชาใหญ่สมัยสามัญขององค์การท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 24 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง