xs
xsm
sm
md
lg

วอร์รูมพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าท่ามกลางวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะคณะทำงานติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า (วอร์รูม) เปิดเผยว่า วันนี้คณะทำงานจะมีการประชุมเพื่อติดตามประเมินสถานการณ์ภาวะความตึงเครียดของการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครน ที่มีผลกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบนำเข้า อาทิ น้ำมันสำเร็จรูป น้ำมันปาล์ม แป้งสาลี ข้าวโพด ปุ๋ยเคมีและอื่นๆ เพื่อดูว่าแนวโน้นราคาสินค้าในกลุ่มดังกล่าวเป็นอย่างไร ก่อนสรุปผลรายงานต่อนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ทราบต่อไป

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า หากต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นไปมาก อาจจะขอให้ภาคเอกชนพิจารณาหาแนวทางนำเข้าสินค้าจากประเทศอื่นที่มีราคาไม่แพงมากมาทดแทน หรือให้ปรับการบริหารจัดการลดต้นทุนของธุรกิจไปก่อนเพื่อไม่ต้องปรับราคาจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ