xs
xsm
sm
md
lg

บ้านริมคลองเปรมประชากรยอมรื้อย้าย สร้างเขื่อนได้ต่อเนื่องทั้ง 2 ฝั่งคลอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เมื่อวันที่ 4 ก.พ.65 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุม (พอช.) สำนักงานเขตจตุจักร และเจ้าหน้าที่ทหาร สังกัดกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ และกองทัพภาคที่ 1 ร่วมลงพื้นที่เจรจาสร้างความเข้าใจกับผู้รุกล้ำคลองเปรมประชากร บริเวณปากคลองลาดยาว เขตจตุจักร (ครั้งที่ 11) ซึ่งยังเหลือบ้านรุกล้ำที่ยังไม่ยินยอมรื้อย้ายจำนวน 3 หลัง จากการเจรจาสร้างความเข้าใจซึ่งมีการพูดคุยกันมาถึง 11 ครั้ง เจ้าของบ้านเข้าใจถึงความสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร จึงเปลี่ยนใจมาเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงกับ พอช. และจะรื้อย้ายบ้านรุกล้ำ เพื่อให้สำนักการระบายน้ำดำเนินการก่อสร้างเขื่อนในวันที่ 5 เมษายน 2565 โดยขณะนี้พื้นที่คลองเปรมประชากร บริเวณถนนงามวงศ์วาน สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนได้ตลอดแนวคลองทั้ง 2 ฝั่งคลอง

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครโดยสำนักการระบายน้ำดำเนินโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย โดยโครงการมีการออกแบบวางผังพื้นที่ริมคลองให้มีความสอดคล้องกันทั้ง 6 องค์ประกอบสำคัญในการพัฒนา ได้แก่ การพัฒนาที่อยู่อาศัย การพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ การจัดระบบสาธารณูปโภคและผังเมือง การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชุมชน พัฒนาจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 จากคลองบ้านใหม่ถึงหมู่บ้านแกรนด์คาแนล ความยาวประมาณ 580 เมตร (ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2562) ช่วงที่ 2 จากหมู่บ้านแกรนด์คาแนลถึงถนนสรงประภา ความยาวประมาณ 5,000 เมตร (ระยะเวลาก่อสร้าง 18 เดือน ดำเนินการปี 2564-2565) ช่วงที่ 3 จากถนนสรงประภาถึงถนนแจ้งวัฒนะ ความยาวประมาณ 10,000 เมตร (ระยะเวลาก่อสร้าง 24 เดือน ดำเนินการปี 2564-2566) และช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ ความยาวประมาณ 10,700 เมตร (ระยะเวลาก่อสร้าง 26 เดือน ดำเนินการปี 2563-2565) หากการก่อสร้างแล้วเสร็จตลอดแนวคลองเปรมประชากร จะช่วยเพิ่มความลึกและความจุปริมาณน้ำในคลองมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการการสัญจรทางน้ำและการระบายน้ำในคลอง ช่วยให้สามารถป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ได้ทางหนึ่งด้วย