xs
xsm
sm
md
lg

กต.แจ้งแนวปฏิบัติของไทยกรณีเด็กติดเชื้อโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


จากกรณีที่มีข้อห่วงกังวลในหมู่นักเดินทางชาวต่างชาติเกี่ยวกับแนวปฏิบัติกรณีที่เด็กที่เดินทางมาด้วยได้รับเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวทางการดูแลเด็กและครอบครัวที่ติดเชื้อโควิด-19 แบบไม่แสดงอาการดังนี้

1. กรณีเด็กผู้ปกครองติดเชื้อ ให้เข้ารับการรักษา โดยเน้นให้จัดอยู่เป็นกลุ่มครอบครัว

2. กรณีเด็กติดเชื้อแต่ผู้ปกครองไม่ติดเชื้อ ให้เด็กเข้ารับการรักษาพยาบาล ส่วนผู้ปกครองที่อายุไม่เกิน 60 ปี ไม่มีโรคประจำตัว สามารถเข้าดูแลเด็ก ในสถานพยาบาลได้

3. กรณีเด็กไม่ติดเชื้อแต่ผู้ปกครองเป็นผู้ติดเชื้อ ให้ญาติเป็นผู้ดูแล หากไม่มีญาติหรือผู้ดูแลเด็กจะจัดให้ไปสถานสงเคราะห์หรือบ้านพักสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นผู้ดูแล หรือถ้าในชุมชนพบเด็กไม่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อจำนวนมากอาจพิจารณาใช้พื้นที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชนเป็นที่ดูแลเด็ก โดยคณะกรรมการป้องกันโรคจังหวัด/ กทม.จะเป็นผู้พิจารณา