xs
xsm
sm
md
lg

บอร์ด สปสช.เห็นชอบใช้งบจาก พ.ร.ก.กู้เงินฯ จ่ายชดเชยค่ารักษาโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ครั้งที่ 13/ 2564 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับที่ 3) เพื่อจ่ายชดเชยค่าบริการโควิด-19 ให้กับหน่วยบริการได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว เป็นการกำหนดเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สำหรับบริการโรคโควิด-19 และค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกจำนวน 20,829.23 ล้านบาท ซึ่งได้มาจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ.2564 (พ.ร.ก.กู้เงินฯ เพิ่มเติม) ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา สปสช. ได้เสนอขอรับงบประมาณจาก พ.ร.ก.กู้เงินฯ เพิ่มเติม สำหรับจ่ายชดเชยบริการโควิด-19 ไปแล้ว 2 ครั้ง วงเงินรวม 42,886.0740 ล้านบาท แบ่งเป็นครั้งที่1 วงเงิน20,829.23 ล้านบาท สำหรับจ่ายชดเชยบริการโควิด-19 ที่หน่วยบริการให้บริการไปแล้วในปี 2564 และ สปสช.เป็นหนี้ค้างจ่ายหน่วยบริการเนื่องจากงบได้รับมีไม่เพียงพอ

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบฯ ดังกล่าวให้ สปสช.ดำเนินการแล้ว โดยกำหนดเวลาใช้จ่ายแล้วเสร็จภายใน 16 ธันวาคม 2564 จึงมีการเสนอบอร์ด สปสช. เพื่อออกประกาศหลักเกณฑ์ฯ นี้ที่จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อใช้จ่ายงบฯครอบคลุมบริการตรวจคัดกรอง บริการป้องกันการติดเชื้อสำหรับคนไทยทุกคน บริการรักษา บริการรับส่งต่อ บริการตรวจเพื่อวินิจฉัย รักษาอาการไม่พึงประสงค์จากการรับวัคซีน การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นภายหลังได้รับวัคซีนสำหรับคนไทยทุกคน ค่าบริการฉีดวัคซีน และหรือขอบเขตบริการที่อาจเพิ่มเติมในระหว่างปี

ในส่วนของการเสนอขอรับงบประมาณครั้งที่ 2 วงเงิน 22,056.84 ล้านบาท สำหรับจ่ายชดเชยบริการโควิด-19 ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 คาดว่าสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้พิจารณาในวันที่ 21 ธันวาคม 2564

นายแพทย์จเด็จ กล่าวว่า ขณะเดียวกันที่ประชุมบอร์ด สปสช. ยังได้เห็นชอบในหลักการกรณีได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว และอยู่ในช่วงรอยต่อของการทำธุรกรรมการเบิกจ่ายเงิน โดยมอบ สปสช. ใช้เงินกองทุนจากรายการและประเภทบริการอื่นที่ไม่มีภาระผูกพัน หรือรายการจากบัญชีรายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม จ่ายค่าบริการโควิด-19 ไปพลางก่อน

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมบอร์ด สปสช. ยังได้เห็นชอบในหลักการกรณีได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว และอยู่ในช่วงรอยต่อของการทำธุรกรรมการเบิกจ่ายเงิน โดยมอบ สปสช. ใช้เงินกองทุนจากรายการและประเภทบริการอื่นที่ไม่มีภาระผูกพัน หรือรายการจากบัญชีรายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม จ่ายค่าบริการโควิด-19 ไปพลางก่อน