xs
xsm
sm
md
lg

กทม.เพิ่มความสะดวกลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผ่านแอป QueQ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครเร่งลงพื้นที่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 รีบเข้ารับวัคซีนให้ครบทุกคน เนื่องจากขณะนี้มีการพบเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์โอไมครอน กำลังระบาดในหลายประเทศ
โดย กทม.ได้เพิ่มความสะดวกในการลงทะเบียนขอรับวัคซีนผ่านแอปพลิเคชัน QueQ เพื่อเข้ารับวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง หรือโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 11 แห่ง ซึ่งในอนาคตอยู่ระหว่างการเพิ่มจุดให้บริการวัคซีนเพิ่มเติม

สำหรับช่องทางการรับวัคซีนมี 3 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางที่ 1 สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถนัดหมายขอรับวัคซีนได้ทางแอปพลิเคชัน QueQ โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้ 1. สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน QueQ 2. เข้าแอปพลิเคชัน QueQ เลือก ศูนย์ฉีดวัคซีน กทม. 3.เลือกสถานที่เข้ารับบริการ ได้แก่ ที่ประสงค์เข้ารับวัคซีน “กรุงเทพฯ เมืองยิ้ม ปลอดโรคโควิด19 อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง” หรือเลือกรับวัคซีนที่โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง ที่อยู่ใกล้บ้าน ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โรงพยาบาลคลองสามวา และโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 4. กรอกเลขบัตรประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง กดต่อไป 5. เลือกวันที่รับบริการ และเวลาที่ต้องการ กดยืนยัน

ช่องทางที่ 2 เป็นการลงทะเบียนนัดหมายขอรับวัคซีนแบบองค์กร หรือกลุ่ม ที่มีจำนวนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป (เฉพาะศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง) โดยสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน GOOGLE FORM เช่น กลุ่มพนักงานจากร้านหรือผู้ประกอบการขนาดเล็ก กลุ่มคนงาน จากแคมป์ก่อสร้าง เป็นต้น

ช่องทางที่ 3 การลงทะเบียนรับวัคซีน ณ จุดบริการวัคซีน (เฉพาะศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง)

สำหรับประชาชนทั่วไปทุกสัญชาติ อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนแต่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์ สามารถเดินทางมาลงทะเบียนขอรับวัคซีน ณ จุดบริการวัคซีน โดยในวันรับวัคซีนให้นำเอกสารมาแสดงตน ดังนี้ 

1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้ยืนยันตัวตน เช่น หนังสือเดินทาง
2. หลักฐานการจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน QueQ บนมือถือ 
3. หลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือใบรับรองแพทย์ว่าเคยติดเชื้อโควิด-19 กรณีลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เข็มที่ 3 หรือเข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อ