xs
xsm
sm
md
lg

กทม.จัดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นวันพ่อแห่งชาติ-วันสิ่งแวดล้อมไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันสำคัญของไทยในเดือนธันวาคม ได้แก่ วันพ่อแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี และวันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งเพื่อการปลูกจิตสํานึกของประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครได้กำหนดจัดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้น ในวันที่ 3 ธ.ค.64 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์โคกหนองนา เขตทวีวัฒนา
สำหรับกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันสิ่งแวดล้อมไทยใน ประจำปี 2564 กทม.โดยสำนักสิ่งแวดล้อม จะปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ 200 ต้น ซึ่งต้นชมพูพันธุ์ทิพย์เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ที่จะออกดอกบานสะพรั่งทุกช่วงต้นปี ทนทานต่อดินฟ้าอากาศและโรคแมลง นิยมปลูกเพื่อให้ร่มเงา จึงได้เลือกปลูกในโอกาสวันสำคัญดังกล่าวภายในศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โคกหนองนา เขตทวีวัฒนา ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแห่งใหม่ บนพื้นที่ 15 ไร่ ประกอบด้วย แปลงนา บ่อน้ำ แปลงไม้ดอกนานาชนิด แปลงปลูกพืชสมุนไพร และแปลงผักเพื่อการเรียนรู้

นอกจากนี้ ยังมีโรงเรือนเพาะเห็ด โรงเรือนการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ การเพาะเลี้ยงไส้เดือน การเลี้ยงปลา โรงเรือนเลี้ยงไก่ เป็ด การเพาะหอย รวมทั้งมีการปลูกพืชในท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์พรรณพืช โดยคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบผสมผสาน ออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจเร็วๆ นี้