xs
xsm
sm
md
lg

กทม.จัดทีมบูรณาการสร้างความเข้าใจมาตรการ COVID Free Setting กับผู้ประกอบการสถานบันเทิง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. ได้มีมติผ่อนคลายมาตรการ โดยร้านอาหารสามารถให้บริการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง 23.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค 64 ซึ่งในส่วนของสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ยังคงให้ปิดกิจการ ตามประกาศ กทม. เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 47) เนื่องจากกิจการดังกล่าวยังมีปัจจัยความเสี่ยงหลายมิติ เช่น สถานที่ปิด ต้องเปิดหน้ากากดื่ม-กิน-พูดคุย ร่วมกันเป็นเวลานาน หากเกิดคลัสเตอร์แพร่ระบาดจะส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบหลายด้าน ระหว่างนี้ขอให้สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ เคร่งครัดมาตรการ COVID Free Setting เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดดำเนินการ ในวันที่ 16 ม.ค.65

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ได้ประสานทีมบูรณาการของสำนักงานเขตแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และกอ.รมน. เพื่อดำเนินการสำรวจจำนวนสถานบริการ สถานบริการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ หรือสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน และแนะนำให้ผู้ประกอบการปรับปรุงสุขอนามัยให้ได้มาตรฐานตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร COVID Free Setting และประเมินตนเองผ่านระบบ Thai Stop COVID 2plus (TSC2+) สำหรับสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดดำเนินการ โดยสำหรับสถานบันเทิงที่มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบกิจการเป็นร้านอาหารที่สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ซึ่งสำนักงานเขตได้แนะนำให้ผู้ประกอบการมีการปรับปรุงสถานที่ และปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA หรือ SHA+) มาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร COVID Free Setting และประเมินตนเองผ่านระบบ Thai Stop COVID 2plus (TSC2+) สำหรับร้านอาหาร โดยได้มีการกำกับ ติดตาม สถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการต่อไป