xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ ขอบคุณบุคลากรการแพทย์ดูแลสุขภาพคนไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวสุนทรพจน์ผ่านบันทึกวีดิทัศน์ เนื่องในโอกาส “วันแพทย์ ประจำปีพุทธศักราช 2564” ว่า เนื่องในโอกาสวันแพทย์ ขอส่งความรักและความปรารถนาดีไปยังแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศทุกคน และขอขอบคุณที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพคนไทยและพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยให้เจริญก้าวหน้าตลอดมา รัฐบาลมีความห่วงใยและให้ความสำคัญกับสุขภาพและสาธารณสุขของประชาชนเป็นอันดับแรกเสมอมา มีนโยบายในการวางรากฐาน และระบบหลักประกันสุขภาพ สนับสนุนการจัดการสุขภาพในระดับภูมิภาค และการกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น และครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงการรักษาและบริการทางการแพทย์ ที่มีประสิทธิภาพได้อย่างเท่าเทียม

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้มุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ให้บุคลากรมีความสามารถ และมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยทัดเทียมนานาประเทศ เพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับภูมิภาคและระดับโลกในภายภาคหน้า

 ปัจจุบันประเทศไทยมีระบบการแพทย์และสาธารณสุขที่เข้มแข็ง มีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถเป็นเลิศ และเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ระดับสากล สร้างความไว้วางใจให้แก่ชาวต่างชาตินานาประเทศ ในการเดินทางเข้ารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศและเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ นับเป็นวิชาชีพที่มีหน้าที่สำคัญคือในการรักษาชีวิตให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยและหายจากการเจ็บไข้ อีกทั้งยังมีบทบาทในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และระบบสาธารณสุขไทยให้ก้าวหน้า นับเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีคุณค่าเป็นที่น่ายกย่องและน่าภาคภูมิใจ

ทั้งนี้ ขอชื่นชมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการปกป้องประชาชนอย่างเต็มกำลังเสมอมา ขอส่งกำลังใจและขอขอบคุณแทนประชาชนชาวไทยอีกครั้ง ขอทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญ มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็ง และสัมฤทธิผลในสิ่งอันเพิ่งปรารถนาทุกประการ เพื่อร่วมกันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม และระบบสาธารณสุขไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง