xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวปลอม! ผบ.ทอ.เปิดให้ชาวนาลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ เป็นข้อมูลเท็จ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ประเด็นเรื่อง ผบ.ทอ.เปิดให้ชาวนาลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ ในโครงการช่วยชาวนาขายข้าว ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2564 นั้น ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหมแล้ว พบว่า ข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ โดยกองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม ชี้แจงข้อมูลสำคัญโครงการ ทัพฟ้าช่วยชาวนา ดังนี้

1. ผู้บัญชาการทหารอากาศ ทราบว่า ชาวนาประสบปัญหาข้าวราคาตกต่ำ จึงมีโครงการนำข้าวของชาวนามาจำหน่ายที่สนามกีฬา กองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) และคาดว่าโครงการนี้จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร หรือชาวนาไม่มากก็น้อย ซึ่งสามารถดำเนินการได้ในวันที่ 1-7 ธันวาคมนี้ โดยท่านไม่ได้กล่าวถึงว่าจะให้ชาวนา มาลงทะเบียนรับเงินช่วยชาวนาขายข้าวแต่อย่างใด

2. สมาคมชาวยโสธร มีหนังสือเรียน ผบ.ทอ. ขอความอนุเคราะห์พื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ระหว่าง 1-7 ธันวาคมนี้ ที่สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) เนื่องจากผลผลิตข้าวเปลือกของเกษตรกรราคาตกต่ำ โดยในช่วงนี้อยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิต อีกทั้งได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมข้าวขณะกำลังเก็บเกี่ยว และสถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้การจำหน่ายข้าวออกสู่ผู้บริโภคประสบปัญหามาก

3. กองทัพอากาศจึงอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร โดยการนำผลผลิตทางการเกษตรที่ราคาตกต่ำ นำมาจำหน่ายในพื้นที่ของกองทัพอากาศ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามข้อตกลง ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงกลาโหม ในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร และการสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายและกระจายผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร

4. การจัดกิจกรรม “ทัพฟ้าช่วยชาวนา” ช่วยเหลือเกษตรกรชาวยโสธร ระหว่าง 1-7 ธันวาคม กองทัพอากาศสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าสำหรับเกษตรกร และสนับสนุนที่พักให้แก่เกษตรกร ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อย่างเคร่งครัด