xs
xsm
sm
md
lg

กกต.เปิด 6 ช่องทางรับแจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง อบต.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งประชาสัมพันธ์การแจ้งเบาะแสการทุจริตเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ซึ่งจัดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการรายงานสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้งผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. แอปพลิเคชัน "ตาสับปะรด"
2. เว็บไซต์ https://www.ect.go.th/ect_th/report_corruption.php
3. กลุ่มงานอำนวยการ สำนักกฎหมายและคดี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-8714,0-2141-8715 และ 0-2141-8079
4. ฝ่ายปฏิบัติการข่าว หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-8050 หรือ 0-2141-8201 หรือ 0-2141-2611
5. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด
6. บริการสายด่วน กกต. โทร 1444

นอกจากนี้ สำนักงาน กกต. จัดให้มีศูนย์ป้องกันและปราบปรามการซื้อสิทธิขายเสียงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ชุดเคลื่อนที่เร็วด้านการข่าว ซึ่งประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ สำนักงาน กกต. ประจำจังหวัด ความร่วมมือจากภาคประชาชนให้การสนับสนุนตรวจสอบเฝ้าระวังการซื้อสิทธิขายเสียง รวมทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง ร่วมตรวจสอบถ่วงดุลกัน