xs
xsm
sm
md
lg

ทช.เผยมีถนนได้รับผลกระทบน้ำท่วม ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 20 สายทาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ ว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, นครสวรรค์, หนองบัวลำภู,  สุพรรณบุรี และนครปฐม รวม 40 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 20 สายทาง ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 20 สายทาง ดังนี้

- น้ำท่วมสูง 18 สายทาง

- ทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 2 สายทาง 

1.สายทาง ชย.3010 แยก ทล.205 - อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+600 ถึง 2+800)

2.สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 3+600)

3.สายทาง สร.012 ถนนเชิงลาดสะพานใหม่นาหนองไผ่ – กระโพ อ.ท่าตูม, ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+000 ถึง 7+000)

4.สายทาง สร.021 ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพสระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+200 ถึง 3+800)

5.สายทาง สร.022 สะพานมิตรภาพบะ - หนองเรือ อ.ท่าตูม, ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 115 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+500 ถึง 4+200)

6.สายทาง บร.018 สะพานชุมชนข้ามแม่น้ำมูล อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น้ำท่วมสูง 85 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+250 ถึง 1+725)

7.สายทาง ขก.2063 แยก ทล.12 (กม.ที่ 523+000) – บ้านท่าเรือ อ.บ้านฝาง, หนองเรือ, อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 16+350 ถึง 20+380)

8.สายทาง มค.3001 แยก ทล.213 (กม.ที่ 8+200) - บ้านมะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 8+900 ถึง 9+380)

9.สายทาง มค.005 ถนนเชิงลาดสะพานลดาวัลย์ข้ามลำน้ำชี อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร

10.สายทาง มค.009 ถนนเชิงลาดสะพานบ้านคุยเชือก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร

11.สายทาง มค.012 ถนนเชิงลาดสะพานบ้านท่าตูม ข้ามลำน้ำชี อ.เมือง จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 45 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+300 ถึง 2+100)

12.สายทาง มค.3062 แยก ทล.208 - บ้านหนองผือ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 8+400 ถึง 8+450)

13.สายทาง รอ.015 สะพานสามสัมพันธ์ (สะพานข้ามแม่น้ำมูล) อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+825)

14.สายทาง รอ.033 ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำชี สะพานคุยโพธิ์ – หนองแก่ง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 90 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+070 ถึง 3+365)

15.สายทาง อย.019 สะพานข้ามแม่น้ำน้อย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+050)

16.สายทาง อย.026 สะพานวัดอินทาราม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 45 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+075)

17.สายทาง อย.5034 แยกทางหลวงชนบท อย.3006 (กม.ที่ 0+900) – บ้านดอนทอง อ.ลาดบัวหลวง, เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+575 ถึง 6+550)

18.สายทาง อย.3049 แยก ทล.340 (กม.ที่ 55+900) – บ้านบางตาเถร อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 5+200 ถึง 8+530)

19.สายทาง สพ.005 สะพานบางแม่หม่าย – บางเลน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+100 ถึง 0+800)

20.สายทาง นฐ.058 สะพานบางไผ่นารถข้ามแม่น้ำท่าจีน อ.บางเลน จ.นครปฐม น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+300)

ทช.ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยงบริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูสายทางที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน หากเกิดเหตุอุทกภัยบริเวณสายทาง สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146