xs
xsm
sm
md
lg

ครม.รับทราบข้อเสนอจัดทำหลักสูตรอาชีวศึกษารองรับอีอีซี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนวทางในการจัดทำหลักสูตรอาชีวศึกษาฐานสมรรถนะ เพื่อรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ที่ให้โครงการอีอีซีสรุปความต้องการกำลังคนให้ชัดเจน เพื่อให้ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับการวางแผนผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อร่วมกันออกแบบและสร้างหลักสูตรเพื่อให้ครูผู้สอน นักเรียน นักศึกษามีทักษะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังรับทราบข้อเสนอที่ให้กระจายอำนาจให้สถาบันอาชีวศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร มีการประเมินความพร้อมของสถานศึกษา อาชีวศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน มีแผนในการพัฒนาครู หลักสูตรต้องสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของโครงการ ได้เปิดโอกาสให้สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตรเดิมได้ โดยการส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนกำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ขณะเดียวกัน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร ภาคประกอบการและสถานประกอบการ ได้ทำความร่วมมือและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษาในหลักสูตรที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการ และจัดเตรียมกำลังคนเพื่อรองรับการลงทุนในอีอีซีในอนาคต

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในส่วนนี้ได้ทำความร่วมมือและบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำร่องเพื่อจัดการศึกษาในหลักสูตรที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการ โดยได้จัดการเรียนการสอนในระบบทั้งหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ ซึ่งมีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0