xs
xsm
sm
md
lg

สธ.เผยผู้ปกครองส่วนใหญ่หนุนฉีดวัคซีนให้เด็ก 12-17 ปี เพื่อพร้อมเปิดเรียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยข้อมูลจากการสำรวจประเด็น ความพร้อมของคนไทย กับการเปิดเรียนโรงเรียน พบว่า ผู้ปกครอง ร้อยละ 69 เห็นด้วยต่อการฉีดวัคซีนให้เด็กอายุ 12-17 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปิดเรียน เนื่องจากอยากให้เด็กไปโรงเรียนและใช้ชีวิตปกติ และป้องกันเด็กที่มีโรคประจำตัว

สำหรับความพร้อมต่อการเรียนการสอนในสถานศึกษา ควบคู่กับการเรียนออนไลน์ในเดือนพฤศจิกายน 2564 พบว่า มีความพร้อมต่อการเปิดเรียน ร้อยละ 88

สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา พบว่า เห็นด้วยกับมาตการการแสดงข้อมูลผลการประเมินคัดกรองความเสี่ยง ทั้งผู้เรียน ผู้สอน และ บุคลากร ร้อยละ 87 มาตรการจำกัดจำนวนผู้เรียนห้องละไม่เกิน 25 คน ร้อยละ 85 และมาตรการการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบออนไลน์และภายในสถานศึกษาควบคู่กันทุกวิชา ร้อยละ 82 ตามลำดับ โดยนายแพทย์สุวรรณชัย แนะสถานศึกษาที่พร้อมเปิดการเรียนการสอน ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการคุมเข้มการแพร่เชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด