xs
xsm
sm
md
lg

กบง.ตรึงราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มถึงสิ้นเดือน ม.ค. 65

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน (กบง.) ว่า จากสถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกที่สูงขึ้นทั้งน้ำมันและแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) บวกกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่า โดยที่ประชุมจึงมีมติดูแลราคาน้ำมันที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจทั้งน้ำมันพื้นฐานบี10 และน้ำมันบี7 ที่มีรถยนต์ที่ใช้อยู่ประมาณ 10 ล้านคัน โดยจะดำเนินการ 3 ส่วนดังนี้

1.ลดค่าการตลาดน้ำมันดีเซลบี 10 และบี7 จากเฉลี่ย 1.80 บาทต่อลิตร เหลือ1.40 บาท มีผลวันที่ 5 -31 ตุลาคม 2564 ซึ่งปัจจุบันถูกกว่า 1.80 บาทต่อลิตรอยู่แล้ว

2.ลดการจัดเก็บเงินบี 7 เข้ากองทุนจาก 1.00 บาทต่อลิตร เหลือ 0.01 บาทต่อลิตร มีผลวันที่ 11 -31 ตุลาคม 2564

3.ลดการผสมไบโอดีเซลจากบี10 และบี7 เหลือบี6 มีผลวันที่ 11 -31 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ จากมติดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม จะเหลือน้ำมันดีเซลชนิดเดียวคือ บี6 อยู่ที่ระดับ 28.29 บาทต่อยาวถึง 31 ตุลาคมนี้

ส่วนการพิจารณาก๊าซหุงต้ม หรือ LPG ภาคครัวเรือน ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าสถานะกองทุนนำ้มันเชื้อเพลิงที่เข้าไปช่วยเหลือก๊าซหุงต้มขณะนี้อยู่ที่ 1.7 หมื่นล้านบาท ใกล้เต็มกรอบวงเงินที่กำหนดไว้  1.8 หมื่นล้านบาท จึงเห็นควรเสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) อนุมัติวงเงินจากพ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติม 5 แสนล้านบาท มาช่วยเหลือเป็นเวลา 4 เดือน หรือจนถึงสิ้นเดือน ม.ค. 2565 เพื่อตรึงราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มสำหรับถังขนาด 15 กิโลกรัมอยู่ที่ 318 บาทต่อถัง (ไม่รวมค่าขนส่ง)