xs
xsm
sm
md
lg

เมียนมาขยายระยะเวลาระงับเที่ยวบินระหว่างประเทศถึงสิ้นเดือนนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงคมนาคมและการสื่อสารของเมียนมาสั่งขยายระยะเวลาระงับเที่ยวบินระหว่างประเทศจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 นอกจากนี้ คณะกรรมการกลางด้านการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคโควิด-19 ยังได้ประกาศขยายระยะเวลาบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม เช่นกัน

ขณะที่กองทัพเมียนมาขยายระยะเวลาระงับปฏิบัติการทางทหารต่ออีก 5 เดือน ไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อให้การป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคโควิด-19 ทั่วประเทศมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการทางสันติภาพ