xs
xsm
sm
md
lg

ราชกิจจาฯ ประกาศขยายเพดานหนี้สาธารณะเป็นร้อยละ 70

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 "สัดส่วนหนี้สาธารณะ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ต้องไม่เกินร้อยละ 70" โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย.64 เป็นต้นไป