xs
xsm
sm
md
lg

โปรดเกล้าฯ พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เป็นเลขาฯ สมช.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการทหารพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ความว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุพจน์ มาลานิยม ข้าราชการทหาร พ้นจากตำแหน่ง เสนาธิการ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม และแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี