xs
xsm
sm
md
lg

ภูเก็ตเข้มสกัดโควิด-19 สั่งปิดชุมชนไทยใหม่ราไวย์ 14 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงนามในคำสั่งจังหวัดภูเก็ต กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ชุมชนไทยใหม่ หมู่ที่ 2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนไทยใหม่ มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว มีผู้ติดเชื้อรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนาม และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนหลายราย จำเป็นต้องดำเนินมาตรการควบคุมและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางและการรวมกลุ่มของบุคคลในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่แพร่ระบาดอย่างรัดกุม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในชุมชนไทยใหม่ จึงออกคำสั่งปิดพื้นที่รอบชุมชนไทยใหม่ หมู่ที่ 2 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่ยานพาหนะสำหรับการขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพิลง เครื่องมือแพทย์ ยานพาหนะกู้ชีพ กู้ภัย รถพยาบาล รถฉุกเฉินทางการแพทย์ รถที่ใช้สำหรับภารกิจของทางราชการ รถขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์

ขณะเดียวกัน กำหนดมาตรการควบคุมจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 พื้นที่ชุมชนไทยใหม่ ได้แก่ จุดตรวจคัดกรอง ซอยมุขดี ตัดซอยแหลมกาใหญ่ และจุดตรวจคัดกรอง บริเวณปากทางเข้าชุมชนไทยใหม่ สะพานท่าเทียบเรือราไวย์ โดยมอบหมายให้เทศบาลตำบลราไวย์ สถานีตำรวจภูธรฉลอง ชุดรักษาความปลอดภัยประจำตำบลราไวย์ หมู่ที่ 2 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกำลังเป็นชุดปฏิบัติการประจำจุดตรวจคัดกรองดังกล่าว ควบคุมพื้นที่และเส้นทางเข้า-ออก ตลอด 24 ชั่วโมง

ส่วนมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ให้เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และอำเภอเมืองภูเก็ต จัดบุคลากรเข้าไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการตรวจคัดกรองเชิงรุก ด้วย ATK (Antigen Test Kit) หากพบผู้มีอาการเข้าข่ายต้องเฝ้าระวัง จะต้องถูกส่งไปแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตอาการ หรือเข้ารับการบำบัดรักษา ยังสถานที่ที่ทางราชการกำหนด นอกจากนี้ ให้เทศบาลตำบลราไวย์ จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับจุดตรวจคัดกรอง และทำความสะอาด ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 สถานที่สาธารณะ ถนน และจัดหา ดูแล ช่วยเหลือด้านอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ชุมชนไทยใหม่ หมู่ที่ 2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

พร้อมระบุด้วยว่า การดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในทุกภาคส่วน เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนไทยใหม่ หมู่ที่ 2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ได้อย่างเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง อาจเป็นความผิดตามมาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ถึงวันที่ 28 กันยายน 2564