xs
xsm
sm
md
lg

ยอดโควิดในโรงงานพุ่งกว่า 6 หมื่นราย ศบค.อก.ขับเคลื่อน Bubble&Seal รองรับผ่อนคลายมาตรการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการและโรงงานอุตสาหกรรม (ศบค.อก.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลของ ศบค.อก. ณ วันที่ 13 กันยายน 2564 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการโรงงานทั้งสิ้น 67,281 คน รักษาหายแล้ว 26,139 คน จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เพชรบุรี สมุทรปรากา ฉะเชิงเทรา สระบุรี และสมุทรสาคร โดยอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องนุ่งห่ม โลหะ และพลาสติก

การประชุม ศบค.อก. ที่ผ่านมา มีการพิจารณาแนวทางดำเนินงาน 2 มาตรการสำคัญ ได้แก่ สถานประกอบกิจการและโรงงานฯ เป้าหมายที่ศูนย์ฯ จะเข้าไปดูแล และการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ และแนวทางขับเคลื่อนมาตรการป้องกันควบคุมในพื้นที่เฉพาะ หรือ Bubble & Seal มาประยุกต์ใช้กับสถานประกอบกิจการและโรงงานฯ เพื่อรองรับการผ่อนคลายมาตรการของภาครัฐ เพื่อให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมเปิดดำเนินกิจการได้โดยไม่เกิดการระบาดสู่ชุมชน รวมทั้งเป็นการเตรียมพร้อมรองรับระบบรับรองบุคคลเพื่อผ่านเข้ากิจการ หรือกิจกรรม ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการฉีดวัคซีนและการใช้ชุดตรวจ ATK

สำหรับสถานประกอบการและโรงงานฯ เป้าหมายที่ ศบค.อก.จะกำกับควบคุม ได้แก่

1. โรงงานอุตสาหกรรม ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 มีประมาณ 70,000 โรงงาน ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมดูแลอยู่ในขณะนี้
2. สถานประกอบกิจการผลิตที่ไม่ใช่โรงงาน ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า ที่เดิมยังไม่มีใครเป็นเจ้าภาพ กลุ่มนี้มีประมาณ 70,000 โรงงาน ที่ประชุมได้มอบหมายกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครดูแล และ
3. แคมป์คนงาน ข้อมูลในเบื้องต้นเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีประมาณ 1,317 แคมป์ ที่ประชุมได้มอบหมายกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงาน ดูแล ทั้ง 3 กลุ่มสามารถจะนำมาตรการ Bubble & Seal ไปประยุกต์ใช้ได้ และทุกหน่วยจะต้องทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ จะมีการจัดทำและเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ติดเชื้อระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามสถานการณ์ฯ อันจะช่วยป้องกันและลดจำนวนผู้ติดเชื้อ

ส่วนเป้าหมายดำเนินการของ ศบค.อก. ได้กำหนดให้สถานประกอบการทั้ง 3 กลุ่ม มีระดับผลผลิต (Output) ได้รับความรู้ความเข้าใจมาตรการ Bubble & Seal ประมาณ 140,000 โรงงาน การได้รับคำปรึกษาแนะนำแบบ coaching/Onsite ประมาณ 30,000 โรงงาน และการเข้าร่วมดำเนินการมาตรการ Bubble & Seal เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10% ต่อเดือน หรือ 3,000 โรงงาน

ระดับผลลัพธ์ (Outcome) คือ สถานประกอบการและโรงงานมีการติดเชื้อโควิด-19 ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จะมีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 แห่ง และสำนักงานป้องกันควบคุมโรค 12 เขตเข้าไปเป็นวิทยากรแนะนำ ไม่ว่าจะเป็นการทำ Bubble & Seal การจัดการสภาพแวดล้อม มีการจัดการกิจกรรม/จุดที่มีความเสี่ยงสูง จัดการสภาพการทำงานและการเดินทางที่ปลอดภัย คัดกรองด้วย ATK และจัดกิจกรรมและสถานที่ไม่ให้มีความแออัด

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะทำงานฯ อีก 2 ชุดเพื่อสนับสนุน ศบค.อก. ได้แก่ คณะทำงานภายในกระทรวงฯ รับผิดชอบดูแลโรงงานอุตสาหกรรม และคณะทำงานที่มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูแลสถานประกอบกิจการผลิตที่ไม่ใช่โรงงาน ตลอดจนแคมป์ก่อสร้าง และรับข้อเสนอของเอกชนมาผลักดันนำเสนอรัฐบาลต่อไป

สำหรับความต้องการขอรับความช่วยเหลือจากรัฐที่ได้รับในเบื้องต้น คือ คำแนะนำ/แนวทาง Bubble & Seal การสนับสนุนวัคซีนและชุดตรวจ ATK และด้านค่าใช้จ่ายในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19