xs
xsm
sm
md
lg

มติ ครม.เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้าย ขรก.คลัง 7 ตำแหน่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงการคลังรวม 7 ตำแหน่ง ได้แก่

1. นายประภาศ คงเอียด จากอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็น อธิบดีกรมธนารักษ์
2. นางสาวกุลยา ตันติเตมิท จากผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็น อธิบดีกรมบัญชีกลาง
3. นายพรชัย ธีระเวช จากรองปลัดกระทรวงการคลัง เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
4. นายธีรัชย์ อัตนวานิช จากที่ปรึกษาสำนักงานนโยบายหนี้สาธารณะ เป็น รองปลัดกระทรวงการคลัง
5. นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ จากผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น รองปลัดกระทรวงการคลัง
6. นายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี กรมสรรพสามิต เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง
7. นางชลิดา พันธ์กระวี ที่ปรึกษากรมศุลกากร เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง