xs
xsm
sm
md
lg

มติ ครม.เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้าย 3 ขรก.คมนาคม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ (14 ก.ย. 64) อนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียน จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทางหลวงชนบท ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมท่าอากาศยาน ไปดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทางหลวงชนบท และ นายปริญญา แสงสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมท่าอากาศยาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป