xs
xsm
sm
md
lg

กษ.เตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่เกษตรหลังได้รับผลกระทบฝนตกหนักจากอิทธิพล"โกนเซิน"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ได้กำชับให้เกษตรจังหวัดสำรวจความเสียหายของพื้นที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชันโกนเซิน แม้ว่าขณะนี้อ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้ว แต่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีผลให้ฝนตกหนักบางแห่ง ในจังหวัดมุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และสุรินทร์ นอกจากนี้ จะจัดชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่ประสบภัย ออกเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำในการดูแลรักษาพืชผลทางการเกษตรที่เสียหาย รวมถึงเตรียมสำรองพันธุ์พืชเพื่อสนับสนุนเกษตรกรอย่างทันท่วงที

สำหรับพื้นที่ที่อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้พิจารณาช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ เกษตรกรซึ่งประสบภัยพิบัติที่จะได้รับความช่วยเหลือ จะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัยพิบัติ โดยต้องยื่นแบบความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) ซึ่งผู้นำชุมชนรับรอง เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรและพื้นที่เสียหายจริงแล้ว จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอน โดยได้รับการช่วยเหลือตามพื้นที่เสียหายจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ซึ่งมีอัตราการช่วยเหลือดังนี้ ข้าว 1,340 บาทต่อไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 4,048 บาทต่อไร่

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ได้มอบหมายให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง 10 แห่ง ดำเนินโครงการผลิตพืชพันธุ์ดี ประกอบด้วย พืชผัก 4 ชนิด ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว ถั่วฟักยาว มะเขือเปราะ และพริก เพื่อสำรองไว้ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยกรณีที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง ซึ่งพร้อมให้เกษตรกรนำไปเพาะปลูกได้ง่ายและได้ผลผลิตเร็วขึ้น ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด