xs
xsm
sm
md
lg

สำนักงานเขตเปิดทำ ปชช.วันละ 60 คน จองคิวผ่านออนไลน์ 30 คน และ Walk-in 30 คน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีความรุนแรง ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจำนวนข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยฝ่ายทะเบียนและฝ่ายปกครองทั้ง 50 สำนักงานเขต ยังคงเปิดให้บริการประชาชน จึงมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด จึงให้ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตดำเนินการดังนี้

ในวันราชการปกติ (วันจันทร์ - วันศุกร์) เวลา 08.00-16.00 น.
งานทะเบียน - ด้านงานทะเบียนราษฎร ให้บริการเฉพาะการรับแจ้งเกิด - ตาย และให้บริการตรวจ คัด และรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนทั่วไป -ให้บริการตรวจคัดและรับรองเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียนทั่วไป

งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน -ให้บริการด้านบัตรประจำตัวประชาชนทุกกรณี โดยกำหนดจำนวนผู้รับบริการ 60 คนต่อวัน แบ่งเป็นผู้รับบริการด้วยระบบจองคิวออนไลน์ (BMAQ) จำนวน 30 คน และผู้รับบริการที่ไม่ได้มีการนัดหมายล่วงหน้า (Walk-in) จำนวน 30 คน

ส่วนในวันหยุดราชการ (วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.00-16.00 น.ให้บริการเฉพาะรับแจ้งเกิด - ตาย งดจัดทำ หรือปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคล ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ) และงานทะเบียนแก่แรงงานต่างด้าวในทุกกรณี (ยกเว้นการแจ้งเกิดกรณีปกติ และการแจ้งตาย)

ในกรณีที่ประชาชนมีความจำเป็นเร่งด่วน ต้องใช้เอกสารหลักฐานทางการทะเบียน ให้พิจารณาดำเนินการเป็นกรณี ๆ ไป และหยุดพักกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น. เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ ตามมาตรการป้องกันโควิด-19