xs
xsm
sm
md
lg

พิษโควิด-19 ฉุดยอดผู้โดยสารรถไฟ-รถไฟฟ้า วูบ 88.8%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยข้อมูลปริมาณเฉลี่ยผู้โดยสารรายวันในระบบขนส่งทางรางทุกระบบ พบว่าปริมาณผู้โดยสารลดลงกว่าร้อยละ 88.8 ซึ่งจำนวนผู้โดยสารในระบบขนส่งทางรางที่ลดลงนั้น เกิดขึ้นภายหลังจากการประกาศข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 27 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงฉบับที่ 28 ในปัจจุบัน ซึ่งได้มีการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่มีผลต่อปริมาณการเดินทางในระบบขนส่งทางราง ได้แก่ การห้ามออกนอกเคหสถานในเวลาที่กำหนด การจำกัดบริการการเดินทางและขบวนรถ การควบคุมความหนาแน่นในขบวนรถและการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และจำกัดกิจกรรม/กิจการ ฯลฯ ที่มีการบังคับใช้แตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์การระบาดของโรคตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบันซึ่งยังคงมีการระบาด (ระลอกใหม่) ที่ทวีความรุนแรงขึ้น

กรมการขนส่งทางรางได้จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ยในช่วงก่อนการระบาดภายในประเทศในปี 2562 เทียบกับปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ยนในช่วงที่มีการระบาดและมีประกาศข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 27 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน พบว่าปริมาณผู้โดยสารลดลง โดยรวมถึง 88.8% โดยเหลือเพียงวันละ 138,169 คน/วัน ซึ่งสามารถจำแนกตามระบบ ดังนี้

- การรถไฟแห่งประเทศไทย (SRT) ลดลงร้อยละ 90.76 เหลือ 7,896 คนต่อวัน
- การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT) ลดลงร้อยละ 80.05 เหลือ 67,251 คนต่อวัน
- บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (ARL) ลดลงร้อยละ 86.75 เหลือ 9,531 คนต่อวัน
- รถไฟฟ้า BTS ลดลงร้อยละ 82.27 เหลือ 130,240 คนต่อวัน