xs
xsm
sm
md
lg

“หมออิทธพร”แจงปมข่าวนำเข้าไฟเซอร์ ยันแพทยสภาไม่มีอำนาจนำเข้าวัคซีน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กหัวข้อ “แพทยสภา ไม่มีอำนาจนำเข้าวัคซีนได้” ระบุว่า แพทยสภา เป็นองค์กรตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 ที่ไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการนำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศ เพราะไม่ได้เป็นหน่วยงาน 1 ใน 5 ที่ถูกระบุไว้ในราชกิจจานุเบกษา เรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และที่สำคัญ การจัดหาวัคซีนนั้น ไม่ใช่พันธกิจของแพทยสภา โดยแพทยสภาไม่ใช่หน่วยงานรัฐ แต่เป็นนิติบุคคล ที่มีพระราชบัญญัติของตนเองและเป็นหน่วยงานอิสระ เพื่อดูแลควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้น จึงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในดีลนำเข้าวัคซีนดังกล่าว

ตามที่มีประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 อนุญาตให้ 5 หน่วยงานได้แก่ กรมควบคุมโรค องค์การเภสัชกรรม สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สภากาชาดไทย และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
สามารถดำเนินการจัดหา สั่ง หรือนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ให้จัดหาจาก 5 หน่วยงานข้างต้นได้ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีการระบุถึงแพทยสภาแต่อย่างใด จึงขออนุญาตเรียนมาเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันครับ