xs
xsm
sm
md
lg

เพชรบูรณ์สั่งงดการเรียนการสอนแบบ On Site ทั้งหมด จนถึง 30 มิ.ย.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า ในขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ยังมีการแพร่ระบาดอยู่หลายอำเภอ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้มีมติเห็นชอบให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ งดการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาแบบ Onsite ทั้งหมด แต่ให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นที่เหมาะสม เช่น Online, On demand, On hand, On air ตามบริบทและความพร้อมของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ทั้นงี้ ตั้งแต่วันที่ 21-30 มิถุนายน 2564 ยกเว้นสถานศึกษาที่มีนักเรียนพักอาศัยอยู่เป็นการประจำ เช่น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ไม่มีการเข้า-ออกของนักเรียนไม่น้อยกว่า 14 วันแล้ว

นอกจากนั้น ยังมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้แก่ สถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานดูแลผู้สูงอายุ (ยกเว้นที่มีการรับไว้ค้างคืนเป็นปกติธุระ) โรงเรียนผู้สูงอายุ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน งดให้บริการตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก ในห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้าต่างๆ อีกด้วย