xs
xsm
sm
md
lg

โฆษก ศบศ.ยืนยัน Phuket Sandbox พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ศบศ.) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงการเตรียมพร้อมในจังหวัดภูเก็ต ว่า ได้ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยว อาทิ การปรับปรุงภูมิทัศน์ การดูแลรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การประเมินสถานประกอบการเพื่อให้สัญลักษณ์ SHA และเมื่อบุคลากรของสถานประกอบการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม จะได้รับสัญลักษณ์ SHA+ ซึ่งขณะนี้มีสถานประกอบการ โรงแรมจำนวนกว่า 300 แห่ง ได้รับสัญลักษณ์ SHA+ แล้ว ซึ่งการจัดเตรียมระบบความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวของภูเก็ต Phuket Sandbox ถือว่าเป็นแบบอย่างความร่วมมือที่มีการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ก่อนการเดินทางเข้าประเทศ การเข้าพัก การท่องเที่ยวและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จนถึงการเดินทางออกจากจังหวัด เพื่อเป็นต้นแบบให้จังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆ ต่อไป คาดว่าโครงการดังกล่าวจะทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาภูเก็ตมากกว่า 129,000 คน ประมาณการรายได้ 3 เดือน (ก.ค.-ก.ย. 64) จะมีเม็ดเงินหมุนเวียนราว 15,000 ล้านบาท จากนั้นจะขยายโมเดลนี้ไปในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆ ตามนโยบายเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ส่วนการวางแผนความพร้อมด้านสาธารณสุข ทั้งการสุ่มตรวจ การเฝ้าระวังตามจุดในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ เช่น ตลาด สถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน ถนนคนเดินต่างๆ ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ามาร่วมดูแล ซึ่งจะสามารถตรวจผลแล็บได้ประมาณ 1,000 คนต่อวัน เพื่อเตรียมพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 มีเกณฑ์พิจารณา คือ ชาวต่างชาติต้องได้รับวัคซีนครบโดส อย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง และมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ต้องเป็นผู้เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงต่ำ กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องมากับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนแล้ว ต้องมีเอกสารการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลไม่พบเชื้อไม่เกิน 72 ชั่วโมง และต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้ออีก 3 ครั้งในประเทศไทย ได้แก่ วันที่เดินทางมาถึง วันที่ 7 และ 14 โดยโรงพยาบาลคู่สัญญา ต้องเดินทางถึงที่พักด้วยรถโรงแรมและรับการตรวจเชื้อ ไม่อนุญาตให้ออกนอกห้องจนกว่าผลการตรวจไม่พบเชื้อ จึงจะอนุญาตให้ท่องเที่ยวภายในจังหวัดภูเก็ตได้ เมื่อครบ 14 วัน จึงจะสามารถเดินทางไปเที่ยวต่อยังจังหวัดอื่นๆ ได้