xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ช.ขยายเวลาเจ้าหน้าที่ work From Home ถึง 30 มิ.ย.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ลงนามในประกาศแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยระบุว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีออกข้อกำหนดให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาดำเนินมาตรการขั้นสูงสุดและเข้มงวด ขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้กำหนดให้ จ.นนทบุรี เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และได้มีคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว จัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลให้เหมาะสมตามข้อกำหนดของ ศบค.

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องทางสำนักงาน ป.ป.ช.จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดังนี้เพื่อลดความเสี่ยง ของบุคลากรสำนัก ป.ป.ช.ที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติงานโดยให้ขยายเวลาการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย หรือ เวิร์กฟรอมโฮม โดยให้ผู้อำนวยการแต่ละสำนักพิจารณาให้มีผู้ปฏิบัติงานวันละ 10% เวิร์กฟรอมโฮม 90% หรือตามความเหมาะสมโดยให้พิจารณาจากภาระงานที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วน รวมถึงต้องสนับสนุน การประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และให้คำนึงถึงผู้ที่เดินทางมาทำงานโดยระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท ผู้ที่ครอบครัวมีเด็กหรือผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่  15 - 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ให้แต่ละสำนักที่จะมีการจัดประชุม หรือจัดกิจกรรมไม่เกิน 20 คนสามารถดำเนินการได้ โดยปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด แต่หากเกินกว่า 20 คน ให้ขออนุญาตจากทางจังหวัดนนทบุรี หรือให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการประชุมผ่านระบบทางไกล หรือ เว็ปคอนเฟอเร้นซ์ พร้อมย้ำว่าให้ทุกคนถือปฏิบัติตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ฉบับก่อนหน้าทุกฉบับ รวมถึงมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ประกาศไป