xs
xsm
sm
md
lg

ก.เกษตรฯ พร้อมจัดพิธีปลุกเสกข้าว-หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวเนื่องในวันพืชมงคล 9-10 พ.ค.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมจัดพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา เนื่องในวันพืชมงคล ประจำปี 2564 โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. และปฏิบัติหน้าที่ประธานในพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา ในวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เพื่อส่งเสริมบำรุงขวัญเกษตรกรและสร้างมั่นใจในการเพาะปลูกห้วงเริ่มต้นฤดูกาลแห่งการทำนา แม้สถานการณ์โควิด-19 ทำให้การจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญไม่สามารถดำเนินการจัดได้ตามปกติ

ทั้งนี้ กรมการข้าวได้จัดเตรียมพันธุ์ข้าวพระราชทานและพันธุ์พืช ซึ่งนำมาใช้ในพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน โดยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันธุ์ข้าวทรงปลูกในฤดูนาปี 2563 โครงการนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา มาใช้ในพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ประจำปี 2564 ประกอบด้วย ข้าวนาสวน 5 พันธุ์คือ ขาวดอกมะลิ 105 ปทุมธานี 1 กข79 กข43 และ กข6 หนักรวม 1,396 กิโลกรัม

สำหรับผู้ทำหน้าที่หว่านข้าวคือ นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คู่หาบทองไ ด้แก่ นางสาวณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรรม และนางสาวอาทิตยา ทองแกมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร คู่หาบเงินได้แก่ นางสาวกันยารัตน์ เศวตนันทิกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวชลธิชา ทองอ่อน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กรมปศุสัตว์

ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้ว กรมการข้าวจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่บรรจุในซองพลาสติกแจกจ่ายให้บรรดาพสกนิกร ประชาชนผู้สนใจ และชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรตามประเพณีนิยมสืบไป