xs
xsm
sm
md
lg

สำนักงานเขตดอนเมืองงดให้บริการงานทะเบียน 3 วัน หลังมีผู้ติดเชื้อโควิดเข้าใช้บริการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง ลงนามในประกาศ แจ้งปิดการให้บริการงานทะเบียน หลังจากที่สำนักงานเขตดอนเมืองได้รับรายงานว่ามีประชาชนเข้ามาขอรับบริการที่ฝ่ายทะเบียน ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 สำนักงานเขตดอนเมืองพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้มาขอรับบริการ ทางสำนักงานเขตฯ จึงปิดให้บริการงานทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2564 และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ตาม ระหว่างการปิดให้บริการ จะเปิดให้บริการเฉพาะ "รับแจ้งการตาย" ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตดอนเมือง เท่านั้น

ในช่วงระหว่างปิดให้บริการ สำนักงานเขตฯ จะดำเนินการทำความสะอาดบริเวณฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตดอนเมือง

สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ยังคงต้องมาปฏิบัติงานรับแจ้งการตาย รวมถึงผู้มาขอรับบริการที่มีความเสี่ยงต่อการรับสัมผัสเชื้อโควิด-19 ในช่วงเวลาดังกล่าว ต้องมีการป้องกันตนเองตามมาตรการที่กรมอนามัยกำหนดอย่างเคร่งครัด ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทำความสะอาดมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น ทำการฉีดพ่นแอลกอฮอล์บริเวณที่มีการรับสัมผัสอย่างสม่ำเสมอ หากผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและเข้ารับการรักษาตัวในสถานบริการสาธารณสุขต่อไป