xs
xsm
sm
md
lg

เชียงใหม่เอาด้วย! ไม่สวมหน้ากากใน"พื้นที่ไม่ปลอดภัย"ปรับ 2 หมื่น เริ่มพรุ่งนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มีมติ ออกคำสั่งที่ 43/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

ให้ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อเข้าไปยัง "พื้นที่ไม่ปลอดภัย" เพื่อป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้โรคแพร่ออกไป จนเกิดการระบาดเป็นวงกว้างในพื้นที่ โดยคำสั่งที่ 43/2564 ได้นิยาม "พื้นที่ไม่ปลอดภัย" หมายถึง พื้นที่ที่มีการพบปะผู้คน หรือมีการรวมกลุ่มของผู้คน ได้แก่ ตลาด ห้างสรรพสินค้า ยานพาหนะสาธารณะ อาคารขนส่งผู้โดยสาร สถานีรถไฟ สนามบิน สถานที่ทำงาน และสถานที่สาธารณะต่างๆ

พร้อมกันนี้ คำสั่งฉบับนี้ ยังสั่งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแห่งท้องที่ ในการให้คำแนะนำ สอดส่องดูแลให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ส่วนบทกำหนดโทษ ระบุไว้ว่า ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ และคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 91 คน