xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 65 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ซึ่งก่อนเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ ต่อคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ ได้ผ่านขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น ตามมาตรา 77 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 7 เมษายน 2564 และได้ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว

สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ สำนักงบประมาณจะได้จัดพิมพ์ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเอกสารประกอบงบประมาณ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบอีกครั้งในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป