xs
xsm
sm
md
lg

โพลเผยผลสำรวจเงินในกระเป๋า ปชช.ช่วงโควิดรอบใหม่ ไม่พอกิน-ทุกข์หนักที่สุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ล้มและลุกทันที กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 1,506 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 12 - 17 เมษายน ที่ผ่านมา พบว่า เกินกว่า 1 ใน 3 ระบุเงินในกระเป๋าช่วงโควิดรอบใหม่ ไม่พอกิน ไม่พอใช้ ทุกข์หนักมากถึงมากที่สุด ขณะที่ ร้อยละ 31.2 ระบุ ไม่ค่อยพอกิน ไม่ค่อยพอใช้ ร้อยละ 25.6 ระบุพออยู่ พอกิน และร้อยละ 7.6 ระบุ เหลือกิน เหลือใช้ อยู่ได้สบาย

ส่วนที่น่าพิจารณาคือ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในช่วงระบาดโควิดรอบใหม่ พบว่า ร้อยละ 77.7 ระบุเชิดชูบุคลากรทางการแพทย์ และ อสม. กระทรวงสาธารณสุข ทำงานดี เสียสละ รองลงมาคือ ร้อยละ 64.6 ระบุ การทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด น่าเชื่อถือ ร้อยละ 62.6 ระบุ มีการทุจริตในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ในจังหวัดทำโควิดแพร่เชื้อ ร้อยละ 61.8 ระบุ มีความเคร่งครัดบังคับใช้กฎหมายป้องกันโควิดในระดับจังหวัด ร้อยละ 60.7 ระบุ การบริหารจัดการปัญหาโควิดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และหน่วยอื่น ๆ ทำได้ดี ร้อยละ 60.5 ระบุ คุณภาพการให้บริการจากเจ้าหน้าที่รัฐ โดยรวมดี ร้อยละ 59.8 ระบุ คุณภาพการให้บริการเอาใจใส่ลูกค้าของธุรกิจต่าง ๆ โดยรวมดี ร้อยละ 59.8 ระบุ การทำงานของผู้บังคับการตำรวจจังหวัด น่าเชื่อถือ ร้อยละ 58.7 ระบุ นักการเมืองลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน และร้อยละ 51.3 ระบุ ผลผลิตทางการเกษตรและธุรกิจด้านการเกษตรดี

นอกจากนี้ ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.5 ระบุ ผลกระทบความเสียหายในช่วงโควิดรอบใหม่อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 35.7 ระบุปานกลาง และร้อยละ 3.8 ระบุน้อย ถึง น้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 54.9 ระบุความเป็นไปได้ โอกาส ลุกขึ้นทำมาหากินต่อ ฟื้นตัวได้มากถึงมากที่สุด ร้อยละ 34.2 ระบุปานกลาง และร้อยละ 10.9 ระบุน้อยถึงน้อยที่สุด