xs
xsm
sm
md
lg

เช้านี้คุณภาพอากาศพบเกินค่ามาตรฐาน 2 จังหวัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 15 เมษายน 2564 ณ 07:00 น.สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก อยู่ในเกณฑ์ค่าแนะนำขององค์การอนามัยโลก อย่างไรก็ตาม มีเกินค่ามาตรฐานใน จ.แม่ฮ่องสอนและ จ.เชียงราย

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น