xs
xsm
sm
md
lg

ศิริราชประกาศรับเฉพาะผู้ป่วยหนัก-ฉุกเฉิน 12-23 เม.ย. หลังพบบุคลากรติดโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โรงพยาบาลศิริราช ออกประกาศ เรื่อง ขอเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการหนักเร่งด่วน หรือฉุกเฉินเท่านั้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ปี พ.ศ. 2564

ด้วยปรากฏว่า มีการตรวจพบบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในช่วงที่มีการระบาดเป็นวงกว้าง โดยพบว่าเป็นการติดเชื้อจากนอกพื้นที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และนอกเวลาปฏิบัติงาน จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในขณะนี้ นั้น

ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางโรงพยาบาลศิริราช มีความจำเป็นต้องลดการให้บริการแก่ผู้ป่วยลง เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนต้องกักตัว และเพื่อสงวนบุคลากรทางการแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วยที่มีความจำเป็น กอปรกับจำนวนเตียงที่รับผู้ป่วยได้มีจำนวนจำกัด จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการที่ไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์เร่งด่วน เลื่อนการเข้ามารับบริการ หรือใช้บริการผ่านระบบพบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) แทน โดยโรงพยาบาลศิริราชจะเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการหนักเร่งด่วน หรือฉุกเฉินเท่านั้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564