xs
xsm
sm
md
lg

โพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่ต้องการผู้นำที่แก้ปัญหาปากท้อง-ความยากจน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ผช.ศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง โควิดแบบนี้ ผู้นำต้องแบบไหน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,475 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม ที่ผ่านมา ว่า ที่น่าพิจารณาคือ เสียงของประชาชนต่อความต้องการเร่งด่วนจากรัฐบาล พบส่วนใหญ่หรือร้อยละ 78.2 ควรแก้ปัญหาปากท้องและความยากจน รองลงมา ร้อยละ 75.8 แก้ปัญหาเศรษฐกิจภาพใหญ่ของประเทศ และร้อยละ 52.9 ระบุ ปฏิรูประบบราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐไม่กระตือรือร้น ขณะที่ ร้อยละ 44.4 ลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรม และร้อยละ 44.1 ระบุ ปฏิรูปการศึกษา

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงผู้นำประเทศที่ประชาชนยี้ ไม่ต้องการ พบว่า ร้อยละ 91.4 ระบุ กอบโกยผลประโยชน์ส่วนตัว ครอบครัว เครือญาติและพวกพ้อง รองลงมา ร้อยละ 91.1 ระบุเป็นนายกรัฐมนตรีที่หนีคดีคอร์รัปชั่น ร้อยละ 90.1 ระบุ อยู่เบื้องหลังล้มล้างสถาบันหลักของชาติ ร้อยละ 89.7 ระบุ ทุจริตคอร์รัปชั่น ร้อยละ 89.2 ระบุ แทรกแซงองค์กรอิสระ ร้อยละ 88.7 ระบุ ทำให้คนในชาติแตกแยก ร้อยละ 88.3 ระบุ ขายสมบัติชาติให้ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศมหาอำนาจ ร้อยละ 87.8 ระบุ มีผลประโยชน์ทับซ้อน