xs
xsm
sm
md
lg

แพทย์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติติดเชื้อโควิด 1 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ประกาศสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เรื่อง พบบุคลากรทางการแพทย์เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยปรากฏว่า มีแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตรวจพบว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19) ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดวงกว้างในระยะนี้ จำนวน 1 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2564) โดยพบว่าเป็นการติดเชื้อจากบุคคลภายนอกสถาบัน สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

คณะกรรมการด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินีได้ดำเนินการสอบสวนโรคกับผู้ติดเชื้อ และเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้แจ้งผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทราบ และให้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน ในขณะนี้ไม่มีการแพร่ระบาตภายในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และสถาบันฯ ได้ดูแลความเรียบร้อย เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของบุคลากรและผู้รับบริการ เช่น การกำจัดเชื้อในบริเวณพื้นที่ไต้ดำเนินการทำความสะอาด อบ Ozone ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีความจำเป็นต้องลดการให้บริการแก่ผู้ป่วยลง เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนจะต้องกักตัว และเพื่อสงวนบุคลากรทางการ แพทย์สำหรับการดูแลผู้ป่วยที่มีความจำเป็น ดังนี้

1. กลุ่มงานศัลยศาสตร์ งดการผ่าตัดและหัตถการที่ไม่เร่งด่วน ตั้งแต่วันที่ 9-18 เมษายน 2564

2. การให้บริการผู้ป่วยนอก ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดให้บริการตรวจ รักษาตามปกติทุกแผนก ยกเว้นกลุ่มงานศัลยศาสตร์ ให้บริการ ดังนี้

2.1 งดรับผู้ป่วยใหม่ และผู้ป่วยรับส่งต่อในกรณีไม่เร่งด่วน 

2.2 ห้องผ่าตัดเล็ก (OR minor) ปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 9-18 เมษายน 2564  และจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 19 เมษายน 2564

ท้ายนี้ จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน เลื่อนการเข้ารับบริการ หรือใช้บริการผ่านทางไกล (Telemedicine) แทน และปฏิบัติตามมาตรการของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินีที่จะสื่อสารให้ทราบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกแก่ผู้รับบริการทุกท่านมา ณ ที่นี้