xs
xsm
sm
md
lg

ปลัด ศธ.ลงนามประกาศปรับลดเวลา-วันทำงานบุคลากรในสังกัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยระบุว่า ด้วยปรากฏว่ามีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ระลอกใหม่ขึ้นและแพร่ระบาตในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่หลายจังหวัดทั่วประเทศ ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงศึกษาธิการ จึงกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายประกาศนี้ และให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยตามความเหมาะสมและส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติงานทุกชนิด โดยให้เปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาและให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานไม่เกินร้อยละ 25 ของบุคลากรทั้งหมด โดยให้คำนึงถึงบุคลากรที่จำเป็นสำหรับงานให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ

ข้อ 2 ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดวิธีการที่ชัดเจน และเหมาะสมในการมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย รวมถึงการรายงานผลที่ปฏิบัติไปในช่วงที่ไม่ได้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน โดยคำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นสำคัญ

ข้อ 3 ในกรณีที่หน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุม การฝึกอบรม หรือการสัมมนา ไว้แล้ว ให้เลื่อนการจัดประชุม การฝึกอบรม หรือการสัมมนาดังกล่าวออกไปก่อน เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนต้องจัดประชุมให้ใช้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564