xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง-พระราชินี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทําการศาลจังหวัดสุโขทัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (8 เม.ย.) เวลา 19.14 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนิน พร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทําการศาลจังหวัดสุโขทัย ตําบลบ้านกล้วย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

โดยนางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา นายเริงศักดิ์ วิริยะชัยวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม นายวิชัย เตชะศิริสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดสุโขทัย ช่วยทํางานชั่วคราวในตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งพระโขนง พร้อมด้วยนายอําพล บุญประภากร เลขานุการศาลยุติธรรมประจําภาค 7 ช่วยทํางานชั่วคราวในตําแหน่งผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ข้าราชการในพื้นที่ เหล่าพสกนิกร เฝ้า ฯ รับเสด็จ

เมื่อเสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา พระพุทธนวราชบพิตร เสร็จแล้วทรงประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล ในการนี้ นายวิชัย เตชะศิริสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ช่วยทํางานชั่วคราวในตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งพระโขนง ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายอําพล บุญประภากร เลขานุการศาลยุติธรรมประจําภาค 7 ช่วยทํางานชั่วคราวในตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายหนังสือที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และนางอนิสรา จารุอรอุไร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะช้ันต้นในศาลจังหวัดสุโขทัย เข้ามอบหนังสือท่ีระลึกแด่เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

จากนั้น นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลรายงาน พร้อมขอพระราชทาน กราบบังคมทูลเชิญเสด็จ ฯ ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารท่ีทําการศาลจังหวัดสุโขทัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่น อิฐ ทอง นาก เงิน แผ่นศิลาฤกษ์ แล้วทรงวางลงในหลุม เสด็จ ฯ ไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร
คลุมป้ายอาคารศาลจังหวัดสุโขทัย

ครั้นเสร็จสิ้นพิธี นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณแก่ศาลจังหวัดสุโขทัย 120 ราย เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึก และนายอําพล บุญประภากร เลขานุการศาลยุติธรรมประจําภาค 7 ช่วยทํางานชั่วคราวในตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายแผ่นศิลาเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย

จากนั้น เสด็จไปยังห้องประทับรับรองชั้น 2 อาคารศาลจังหวัดสุโขทัย ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย ในสมุดที่ระลึก โอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ร่วมลงนามในสมุดที่ระลึกด้วย เมื่อเสร็จสิ้น ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ศาลยุติธรรม ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล จังหวัดสุโขทัย แล้วทรงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จ ฯ ออกจากอาคารที่ทําการศาลจังหวัดสุโขทัย

ทั้งนี้ อาคารศาลจังหวัดสุโขทัย ได้ก่อสร้างขึ้นทดแทนอาคารหลังเก่าที่คับแคบ มีห้องพิจารณาเพียง 4 บัลลังก์ ไม่สามารถรองรับปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้นได้ โดยอาคารที่ทําการศาลซึ่งสร้างใหม่นี้ มีความกว้างขวาง ทันสมัย ห้องพิจารณาเพิ่มเป็น 14 บัลลังก์ ขยายพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมต่อปริมาณคดีที่เกิดขึ้นอย่างเพียงพอ โดยก่อสร้างพร้อมกับบ้านพักและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมรวม 3 หลัง บนที่ราชพัสดุทุ่งทะเลหลวง เนื้อที่ 50 ไร่

สําหรับเขตอํานาจศาลจังหวัดสุโขทัยนั้น ครอบคลุมท้องที่ 5 อําเภอ คือ อําเภอกงไกรลาศ อําเภอคีรีมาศ อําเภอบ้านด่านลานหอย อําเภอเมืองสุโขทัย และอําเภอศรีสําโรง โดยถือเป็นศาลขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตอํานาจของสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ซึ่งช่วงปี พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา มีคดีอาญาเข้าสู่การพิจารณาของศาลจังหวัดสุโขทัย (คดีรับใหม่และคงค้าง) 1,776 คดี แพ่ง 1,066 คดี คดีผู้บริโภค 3,485 คดี โดยทําการพิจารณาแล้วเสร็จทั้งหมด 5,538 คดี จากคดีคงค้างและรับใหม่ จํานวน 6,327 คดี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 87.53

ขณะที่การบริหารจัดคดี และการอํานวยความสะดวกต่อการบริการด้านคดีให้เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่นั้น ศาลจังหวัดสุโขทัยมุ่งนําเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งช่วยส่งเสริมงานตุลาการมาใช้และให้บริการ ส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกทุกขั้นตอน ตามนโยบายพัฒนา ศาลยุติธรรม สู่ความเป็น Smart Court (สมาร์ทคอร์ท)