xs
xsm
sm
md
lg

ครม.รับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เสนอแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะพื้นที่เป็นตัวตั้งควบคู่กับการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเคร่งครัด ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เห็นชอบแล้ว

โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า "สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด" มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างมีความสุขและปลอดภัย

ทั้งนี้ มีการตั้งเป้าว่า จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง จำนวนผู้ถูกดำเนินคดีในพฤติกรรมเสี่ยงหลัก อาทิ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ดื่มแล้วขับ ไม่สวมหมวกกันน็อก และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง

สำหรับแนวทางการดำเนินการ แบ่งเป็น ช่วงรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 และช่วงดำเนินการ ได้แก่ ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2564 ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 และช่วยหลังควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 17-23 เมษายน 2564