xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์สั่งงดจัดงาน Buriram Songkran Festival 2021 "สาดแสง สาดสี สาดของดี บุรีรัมย์ แต่ไม่สาดน้ำ"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 5/2564 ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 สั่งงดกิจกรรมงาน Buriram Songkran Festival 2021 "สาดแสง สาดสี สาดของดี บุรีรัมย์ แต่ไม่สาดน้ำ" โดยระบุว่า

ตามที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน ได้จัดงาน Buriram Songkran Festival 2021 "สาดแสง สาดสี สาดของดี บุรีรัมย์ แต่ไม่สาดน้ำ" ในระหว่างวันที่ 6-15 เมษายน 2564 แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยจังหวัดบุรีรัมย์มีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกใหม่เพิ่มเติม 2 ราย รายที่ 1 เพศหญิง อายุ 28 ปี อาชีพนักเต้น มีประวัติเสี่ยงคือ ทำงานในสถานบันเทิง และรายที่ 2 เป็นเพศหญิง อายุ 26 ปี อาชีพพนักงานต้อนรับในสถานบันเทิง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันที่สถานบันเทิงในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปสู่บุคคลอื่นได้ จึงมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้การควบคุมสถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ จึงออกคำสั่ง งดกิจกรรมงาน Buriram Songkran Festival 2021 "สาดแสง สาดสี สาดของดี บุรีรัมย์ แต่ไม่สาดน้ำ" ที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายเป็นการชั่วคราว

ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ มีโทษตามนัยมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ทั้งนี้ คำสั่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2564