xs
xsm
sm
md
lg

มติ ผบ.เหล่าทัพยุบหน่วยไม่จำเป็น ชะลอตั้งหน่วยใหม่ ลดจำนวนนายพล 5-10%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้แทน พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ติดภารกิจ เข้าร่วมประชุมแทน

พล.ท.เชาวลิตร สังฆฤทธิ์ โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เน้นย้ำให้ทุกเหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถของหน่วยในการพึ่งพาตนเองเพื่อลดการพึ่งพาต่างประเทศ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายกระทรวงกลาโหม และเตรียมกำลังพลให้พร้อมตามแผนป้องกันประเทศ และการตั้งกองอำนวยการยุทธร่วมในทุกมิติให้ประสานสอดคล้องกัน การติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชน และปลูกฝังวัฒนธรรมทัศนคติค่านิยมการเป็นทหาร ตำรวจที่ดีของประชาชน มีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่และปฏิบัติตามข้อบังคับ

ด้าน พล.ต.ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมครั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้หารือเรื่องการปรับโครงสร้างระบบงานของกองบัญชาการกองทัพไทย ตามแนวทางของกระทรวงกลาโหม หากได้รับภารกิจใหม่จะให้หน่วยที่มีภารกิจใกล้เคียงกันรับทำหน้าที่ไป ให้ยุบหน่วยที่ไม่จำเป็น และให้ชะลอการตั้งหน่วยใหม่ ที่ผู้บังคับหน่วยระดับพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรีขึ้นไป ลดการแต่งตั้งนายทหารปฏิบัติการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ชำนาญการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ อย่างเคร่งครัด เมื่อเกษียณราชการแล้วก็ไม่บรรจุเพิ่ม คาดว่าจะสามารถลดจำนวนนายทหารชั้นนายพลได้ 5-10 เปอร์เซ็นต์