xs
xsm
sm
md
lg

เตรียมอุดมฯ พัฒนาการ ประกาศปิด รร.-ให้เรียนออนไลน์ถึง 3 มี.ค.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ออกประกาศลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 7) สืบเนื่องจากการประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (ฉบับที่ 6) โดยให้นักเรียนสลับวันมาเรียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นั้น ขณะนี้ทางโรงเรียนได้พบนักเรียนมีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจึงประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึงวันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 และกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้นักเรียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Microsoft teams ตามตารางเรียนของนักเรียน

2. ยกเลิกการนัดหมายนักเรียนมาทำกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนทุกกรณี จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

3. กรณีนักเรียนหยุดเรียนให้ผู้ปกครองส่งใบลาผ่านระบบ Checker ทุกครั้ง

4. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนตามปกติและจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Microsoft teams ตามตารางสอนและเช็กเวลาเรียนของนักเรียนผ่านระบบ Checker ทุกคาบเรียน

5. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อันประกอบด้วย สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ผ่านจุดคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา ล้างมือด้วยน้ำยาหรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก

6. โรงเรียนจะทำการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน โดยทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียน ห้องเรียน โรงอาหาร พื้นที่สัมผัสร่วม ก่อนเปิดเรียนอีกครั้ง