xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เห็นชอบถอนร่าง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอให้ถอนร่าง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ หลังจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ต่างๆ สามารถใช้กฎหมายเดิมคือ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2564 อยู่แล้ว จึงยังไม่มีความจำเป็นต้องตรากฎหมายฉบับใหม่ขึ้นมา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นในการตรา พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากการจัดทำร่าง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่หวังจะใช้บังคับในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจทั่วไปท่ามกลางระบบเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้นทำได้ยาก และการให้สิทธิประโยชน์บางประการแก่ผู้ประกอบการเพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษมีความแตกต่างไปจากเดิม ประกอบกับ มีร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นกลไกการบริหารจัดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะเริ่มต้น
 
สำหรับในระยะยาวจะให้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ให้ครอบคลุมพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษอื่นๆ นอกจากเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC) พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) เพื่อให้ขับเคลื่อนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษทั้งหมดเป็นไปอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง