xs
xsm
sm
md
lg

แต่งตั้ง "พระพรหมบัณฑิต-ดร.สุชาติ" เป็น กก.สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มจร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) มีหนังสือลงนามโดย นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติราชการแทน ผอ.พศ. ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ระบุว่า ตามลิขิตอ้างถึงในคราวประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 รูปต่อคน ตามความในมาตร 17(4) แห่ง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2540 และได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2541 ข้อ 4 และข้อ 5 เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำความกราบทูล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อขอรับพระบัญชาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามแจ้งแล้วนั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่ชาติ ได้นำความกราบทูลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แล้ว และทรงโปรดมีพระบัญชาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 2 รูป/คน เรียบร้อยแล้ว 
    
ทั้งนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชา แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แต่งตั้งให้ 1.พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) อดีตอธิการบดีมจร 2.ดร.สุชาติ เมืองแก้ว อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป