xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวปลอม! คนไทยทุกคนเมื่อเสียชีวิตจะได้สิทธิรับเงินจาก พม. 2,000 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับเรื่อง ประชาชนคนไทยทุกคน เมื่อเสียชีวิตจะได้สิทธิรับเงินจาก พม. จำนวน 2,000 บาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการโพสข้อความที่ระบุว่า สิทธิที่คนไทยควรรู้และควรได้รับ คือ เมื่อประชาชนคนไทยทุกคนเสียชีวิต จะมีสิทธิรับเงินจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์คนละ 2,000 บาท ทางปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ตาม “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี” ระบุว่า มีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ คนละ 3,000 บาท สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย อีกทั้งเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานใดๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์

ในส่วนของผู้ที่รับผิดชอบจัดการศพ ต้องยื่นคำขอภายในกำหนด 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร โดยนำเอกสารประกอบการยื่นคำขอเงินค่าจัดการศพ มีดังนี้

1. ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุฉบับจริง
2. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ
3. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบ้านอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจําตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ
4. แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี โดยสามารถยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ