xs
xsm
sm
md
lg

กทม.ตั้งอนุฯ บริหารจัดการการการฉีดวัคซีนโควิด-19 เล็งประเดิมพื้นที่รอยต่อสมุทรสาคร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (18 ก.พ.) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร โดยแจ้งที่ประชุมว่า พื้นที่เป้าหมายการให้บริการวัคซีนกลุ่มแรก คือ เขตที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นเขตที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่จำนวนมาก ได้แก่ เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตหนองแขม เขตจอมทอง เขตบางแค และเขตภาษีเจริญ แต่พื้นที่เหล่านี้อาจมีการปรับเปลี่ยนได้หากสถานการณ์การแพร่ระบาดและจำนวนผู้ติดเชื้อเปลี่ยนแปลงไป โดยกรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลต่างสังกัดในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกองทัพ โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเอกชน

ส่วนโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครที่พร้อมจะให้บริการวัคซีนโควิด-19 ในระยะแรก คือ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

สำหรับวัคซีนโควิด-19 ที่กรุงเทพมหานครจะนำมาฉีดให้กับประชาชน จะได้รับจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ซึ่งเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน

นอกจากนั้น คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นที่ปรึกษา มีหน้าที่และอำนาจในการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อำนวยการประสาน สนับสนุนการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ติดตามความก้าวหน้า และผลลัพธ์ของการดำเนินงานการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ตามความ จำเป็นและเหมาะสม และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย